LOẠI VĂN BẢN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 09/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND huyện Đô Lương năm 2021
Số: 10/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Số: 08/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết cho chủ trương đầu tư công năm 2020
Số: 03/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016- 2021
Số: 01/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Phùng Thành Vinh
Số: 02/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Hoàng Văn Hiệp
Số: 05/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đô Lương khoa khóa XIX nhiệm kỳ 2016- 2021
Số: 04/NQ-HĐND 24/07/2020 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016- 2021
Số: 03/QĐ-TT.HĐND 10/01/2020 QĐ Chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện Đô Lương năm 2020
Số: 04/QĐ-TT.HĐND 10/01/2020 QĐ Chương trình Giám sát của TT HĐND huyện Đô Lương năm 2020
Số: 07/NQ-HĐND 16/12/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016- 2021
Số: 08/ND-HĐND 17/12/2019 Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của hội đồng nhân dân huyện Đô Lương năm 2020
Số: 09/2019/NQ-HĐND 17/12/2019 Nghị quyết thực hiện dự toán năm 2019 và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020
Số: 10/2019/NQ-HĐND 17/12/2019 Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2020
Số: 11/2019/NQ-HĐND 17/12/2019 Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết ban hành không phù hợp với quy định của Pháp luật
Số: 12/NQ/2019/NQ-HĐND 17/12/2019 Nghị Quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2020
Số: 50/KH-TT.HĐND 01/11/2019 Kế hoạch tổng kết chương trình bơi và tập huấn triển khai các văn bản về TDTT
Số: 27/KH-TT.HĐND 05/06/2019 KH Tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX
Số: 51/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND huyện Đô Lương ban hành từ ngày 31/7/2018 trở về trước
Số: 50/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2019
<<   <  1  2  >  >>