TTHC CẤP HUYỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Tư pháp
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Tư pháp
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Tư pháp
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Tư pháp
Thủ tục phục hồi danh dự Tư pháp
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Tư pháp
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Tư pháp
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Tư pháp
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Tư pháp
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Tư pháp
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tư pháp
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Tư pháp
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Tư pháp
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài,... Tư pháp
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. Tư pháp
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Tư pháp
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; Tư pháp
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>