TTHC CẤP HUYỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
II.15 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Tài nguyên môi trường
II.14 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Tài nguyên môi trường
II.13Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đ Tài nguyên môi trường
II.12 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế c Tài nguyên môi trường
II.11 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Tài nguyên môi trường
II.10Đăng ký,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dự Tài nguyên môi trường
II.9 Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Tài nguyên môi trường
II.8 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Tài nguyên môi trường
II.7Đăng ký,cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thờ Tài nguyên môi trường
II.6 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã ĐKQSD đất lần đầu Tài nguyên môi trường
II.5 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/ Tài nguyên môi trường
II.4 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất Tài nguyên môi trường
II.3 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụ Tài nguyên môi trường
II.2 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tài nguyên môi trường
II.1.Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Tài nguyên môi trường
I.2 Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Tài nguyên môi trường
I.1 Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Tài nguyên môi trường
<<  <  1  2  3  4  5  >  >>