TTHC CẤP HUYỆN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Nội vụ
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Nội vụ
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Nội vụ
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Nội vụ
Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Nội vụ
Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Nội vụ
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Nội vụ
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụ
Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Nội vụ
Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Nội vụ
Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nội vụ
Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội vụ
Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nội vụ
Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Nội vụ
Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Nội vụ
Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nội vụ
Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nội vụ
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Nội vụ
<<   <  1  >  >>