Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện

- Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc

- Địa điểm thực hiện:

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Phòng Tư pháp

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.


Biểu mẫu kèm theo: