Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

- Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn UBND cấp xã xem xét, đề nghị UBND cấp huyện giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thời hạn Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Thời hạn UBND cấp xã chi tiền hỗ trợ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định của UBND cấp huyện.

- Địa điểm thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;

- Địa điểm thực hiện: UBND cấp xã;

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật số 35/2013/QH13 hòa giải ở cơ sở;

- Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/2/2014 của Chính phu quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở;


Biểu mẫu kèm theo: