Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

- Thời hạn giải quyết:

2 ngày

- Địa điểm thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tư pháp

- Lệ phí (nếu có):

50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

- Thông tư số 20/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Bộ Tư pháp quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

- Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.


Biểu mẫu kèm theo: