Số/Ký hiệu văn bản Số: 06 - TT/HU
Ngày ban hành May 21, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Ngọc Kim Nam
Trích yếu Về việc lãnh đạo Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Đô Lương, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Nội dung

Tài liệu đính kèm