ĐĂNG NHẬP  
image banner
   
Lịch công tác Tháng 8 năm 2017 của huyện ủy

Năm 2016, Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và cơ sở đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên…Nhờ đó, công tác kiểm tra, giám sát đã nâng cao được chất lượng, hiệu quả, góp phần bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra cấp huyện và cơ sở đã kịp thời tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy như: Quy chế giám sát trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 68 của Bộ Chính trị (khóa XI); Quy định số 55 của Ban Bí thư Trung ương “về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên”; Quy định 181, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm…Trong năm, đã kiểm tra 114 Đảng viên viên trong đó cấp huyện kiểm tra 114, cơ sở kiểm tra 12 và kiểm tra 51 tổ chức đảng theo điều 30 điều lệ đảng; giám sat 38 đảng viên, 29 tổ chức cơ sở đảng.

BTV và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, xác định rõ nội dung trọng tâm là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính, cách cách tư pháp; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và việc khắc phục các mặt khuyết điểm, yếu kém sau khi thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra được 04 tổ chức đảng cấp dưới và 06 cá nhân đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 03 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 03 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 03 tổ chức đảng; tiến hành giám sát đối với các tổ chức đảng và các cá nhân, đạt 100% kế hoạch năm.


Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên thăm trang trại của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng (xóm 5, xã Hưng Tiến). (ảnh: baonghean.vn)

Nhằm tăng cường tính nghiêm minh, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, năm qua, BTV, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc đã quyết định thi hành kỷ luật 47 trường hợp đảng viên vi phạm, Trong đó Ban thường vụ Huyện uỷ ra quyết định 2, Uỷ ban kiểm ra Huyện uỷ 4, Đảng uỷ cơ sở 21, Chi bộ 20. Hình thức: Khiển trách 36, cảnh cáo 5, cách chức 3, khai trừ 3. Nội dung vi phạm chủ yếu là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng; chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước; vi phạm Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; phẩm chất đạo đức lối sống, chính sách Dân số KHH - GĐ. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo về phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và quy trình, đúng người, đúng lỗi, kịp thời giáo dục đảng viên và tổ chức Đảng. Từ đó không có trường hợp đảng viên khiếu nại về hình thức kỷ luật đảng.


Điểm nổi bật trong năm qua là Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện cơ bản toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Quá trình tổ chức thực hiện đã bám vào phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm đã đề ra. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên. Kết thúc các cuộc kiểm tra có kết luận làm rõ ưu điểm để tiếp tục phát huy, đồng thời chỉ ra những mặt khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng khắc phục cụ thể trong thời gian tới.

Với những kết quả đạt được sau một năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ huyện đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", tạo tiền đề thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đồng thời góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xứng đáng với danh hiệu Đảng bộ huyện vững mạnh./.


Phan Hữu Hùng

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
 
image

Tin tức
  • TYM chi nhánh Đô Lương bàn giao hỗ trợ công trình Nông thôn mới tại trường tiểu học Đông Sơn
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement